PRAWO WYKROCZEŃ

W zakresie prawa wykroczeń udzielana pomoc prawna obejmuje m.in.:

  • obronę we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach
  • reprezentowanie pokrzywdzonego i pomoc w zagwarantowaniu jego praw
  • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obronę jego praw na wszystkich etapach postępowania
  • sporządzanie wniosków o wniesienie kasacji od prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie do podmiotów szczególnych, a mianowicie Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych i Rzecznika Praw Dziecka

 

Do najczęściej prowadzonych przez nas spraw o wykroczenia należą:

  • kolizje drogowe
  • naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym
  • spożywanie alkoholu w miejscu publicznym
  • drobna kradzież
  • zakłócanie porządku publicznego
  • zakłócanie ciszy nocnej