PRAWO KARNE

W sprawach karnych nigdy nie pozostawiamy Klienta bez pomocy, zdając sobie sprawę, że czasami jesteśmy dla niego jedynym wsparciem bez względu na to, w jakiej występuje roli procesowej. Nigdy się nie poddajemy i walczymy do skutku, wykorzystując wszystkie dostępne instrumenty prawne, a także szukając nowych rozwiązań zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i międzynarodowego. Nigdy nie nadużywamy zaufania, zaś dobro Klienta oraz jego przyrodzona i niezbywalna godność są dla nas najważniejsze bez względu na to, z jakimi boryka się problemami natury prawnokarnej.

 

W zakresie prawa karnego oferujemy pomoc prawną obejmującą m.in.:

 • obronę we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach (postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe przed sądami powszechnymi, postępowanie kasacyjne przed Sądem Najwyższym)
 • reprezentowanie pokrzywdzonego i pomoc w zagwarantowaniu jego praw (np.: sporządzanie i składanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, składanie wniosków dowodowych, składanie zażaleń na postanowienie o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa, reprezentacja przed sądem)
 • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obronę jego praw na wszystkich etapach postępowania (także przed Sądem Najwyższym)
 • reprezentowanie osób niebędących stronami (np.: osoby zatrzymanej, składanie zażaleń na postanowienie o przeszukaniu i sposobie jego wykonania)
 • reprezentowanie wnioskodawców domagających się odszkodowania za poniesioną szkodę i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z tytułu wykonania względem nich w całości lub części kary, której nie powinien był ponieść
 • reprezentowanie wnioskodawców domagających się odszkodowania za poniesioną szkodę i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z tytułu zastosowania względem nich niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania
 • reprezentowanie skazanych w postępowaniach o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem
 • sporządzanie wniosków o wniesienie kasacji lub skargi nadzwyczajnej od prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie do podmiotów szczególnych, a mianowicie Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka
 • reprezentowanie skazanych przed Sądem Najwyższym w sprawach wywołanych skargą nadzwyczajną

 

Do najczęściej prowadzonych przez nas spraw karnych należą:

 • wypadki komunikacyjne
 • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego
 • kradzież
 • kradzież z włamaniem
 • rozbój
 • oszustwo (wyłudzenie)
 • niszczenie mienia
 • podrabianie dokumentów
 • groźby karalne
 • posiadanie narkotyków
 • przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych
 • łapownictwo czynne i bierne
 • przestępstwa gospodarcze w tym związane z odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień, w tym za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie

W zakresie prawa karnego wykonawczego pomoc prawna obejmuje m.in.:

 • obronę w sprawie o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • reprezentowanie w sprawie o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
 • reprezentowanie w sprawie warunkowego przedterminowego zwolnienia